યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

સ્ટાફની માહિતી

વણકર વિનુભાઇ કાનાભાઇ

Designation:પટાવાળા 
Phone :00 
Mobile:9727124094 

કલારા રમેશભાઇ ગગજીભાઇ

Designation:ઓ..એસ. 
Phone :02698286325 

વાળંદ ગીરીશ કુમાર ભીખાભાઇ

Designation:પટાવાળા 
Phone :02698286528 
Mobile:9979279053 

પંડ્યા વિનોદભાઇ પ્રહલાદભાઇ

Designation:સિનિક્લાર્ક 
Phone :02698310922 
Mobile:9925288530 

વ્યાસ ભૂપેન્દ્રભાઇ પુંજાલાલ

Designation:હેડ ક્લાર્ક 
Phone :02698285085 
Mobile:9624259302 

રબારી મનુભાઇ મફતભાઇ

Designation:જુ.કલાર્ક 
Phone :00 
Mobile:00 

લીલાબેન વી.વાળંદ

Designation:સેવિકા 

જયોતિન્દ્રભાઇ મણીભાઇ કા.પટેલ.

Designation:આચાર્ય 
Phone :02696290124 
Mobile:9427382848 

પરમાર રણજિતસિંહ જી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02698286459 
Mobile:9925193187 

પટેલ લલિતાબેન નગીનભાઇ

Designation:મ.શિ 
Phone :02698285265 
Mobile:9638583987 

પટેલ હેમાબેન પુંજાભાઇ

Designation:મ.શિ 
Phone :00 
Mobile:9909527410 

પટેલ નિમિષાબેન મનુભાઇ

Designation:મ.શિ 
Phone :00 
Mobile:9662112754 

પટેલ કિંજલબેન ચંન્દ્રકાન્ત

Designation:મ.શિ 
Phone :02698285643 
Mobile:9979279421 

સેજલબેન.એ.પટેલ

Designation:મ.શિ 
Phone :00 
Mobile:00 

અશોકકુમાર તાપીશંકર પંડ્યા

Designation:મ.શિ (ઉ.મા-વિભાગ) 
Phone :02698222228 
Mobile:9428660827 

વ્યાસ ઠાકોરભાઇ મોતીભાઇ

Designation:મ.શિ (ઉ.મા. વિભાગ) 
Phone :02698318988 
Mobile:9904270386 

વહોરા ફારૂકભાઇ ઇબ્રાહીમ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9879465771 

મકવાણા વિમલકુમાર પ્રવિણભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક (ઉ.મા. વિભાગ 
Phone :9099015421 
Mobile:9825587390 

નિલેશકુમાર વિઠ્ઠલભાઇ પટેલ

Designation:આચાર્યશ્રી 
Phone :9925441801 
Mobile:9925441801 

રાજેન્દ્રકુમાર અંબાલાલ પુરોહિત

Designation:સુપરવાઇઝર 
Phone :02692236405 
Mobile:9726692245 

પટેલ પ્રહલાદભાઇ અંબાલાલ

Designation:મ.શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9979767502 

પટેલ વિણાબેન નટવરભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9913815643 

ગમનભાઇ.યુ.થોરાટ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02698285265 
Mobile:9638583987 

એમ.એમ.વસાવા

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9327039738 

માછી મહેશકુમાર ફકીરભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9558615316 

પટેલ પ્રકાશભાઇ રામભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :02698320388 
Mobile:9727884412 

ચૌહાણ પ્રહલાદસિંહ. પી

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9727123924 

વાઘેલા ધર્મેન્દ્રસિંહ હરમાન ભાઇ

Designation:મદદનીશ શિક્ષક 
Phone :00 
Mobile:9898583021