યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
shalaniramotswa

શાળાકીય રમતોત્સવ વર્ષ : ૨૦

દોડ : ૧૦૦ મીટર (ભાઇઓ)દોડ : ૧૦૦ મીટર (બહેનો)

પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ વિભાગ પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ
પ્રથમ પટેલ જનક રમણભાઇ   પ્રથમ પટેલ મેઘનાબેન એમ.
પટેલ ઋષિલ નરેન્દ્રભાઇ દ્વિતીય પટેલ ઉન્નતિબેન એમ.
પ્રથમ આખોલકર જીતુભાઇ.આર ૯(ક)   પ્રથમ પટેલ જાગૃતિ એફ. ૯(ક)
પટેલ વિશાલભાઇ આર. ૮(ક) દ્વિતીય પટેસ રૂપેક્ષા આર. ૯(બ)
પ્રથમ ચાવડા અરજીત એ. ૧૧   પ્રથમ પટેલ વનિતા જી. ૧૦(અ)
પરમાર મનોજ વિઠ્ઠલભાઇ ૧૧ દ્વિતીય પટેલ મનિષા એમ. ૧૦(અ


દોડ : ૨૦૦ મીટર (ભાઇઓ) દોડ : ૨૦૦ (બહેનો)

પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ વિભાગ પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ
પ્રથમ રાણા યુનિસભાઇ જે. ૧૨   પ્રથમ પટેલ હિના આર. ૯(બ)
પરમાર સુરેશભાઇ એમ. ૧૨ દ્વિતીય પટેલ દિવ્યા એસ. ૯(અ)
    પ્રથમ પટેલ મનિષા એમ. ૧૦(બ)
પટેલ વનિતા જી. ૧૦(અ)


લાંબીકૂદ : (ભાઇઓ)લાંબીકૂદ : (બહેનો)

પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ વિભાગ પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ
પ્રથમ ચાવડા સમીર સી.   પ્રથમ પટેલ પ્રિયંકા પી.
પટેલ ઉમંગ સી. દ્વિતીય પટેલ શિવાની એસ.
પ્રથમ ચાવડા ઇદ્રીશ એ. ૯(બ)   પ્રથમ પટેલ રૂપેક્ષા આર. ૯ (બ)
ઠાકોર વિજય આર. ૯(અ) દ્વિતીય પટેલ હિના આર. ૯ (અ)
પ્રથમ રાણા યુનુસ જે. ૧૨   પ્રથમ પટેલ હેતલ એમ. ૧૦(બ)
ચાવડા અજીત એ. ૧૧ દ્વિતીય પરમાર આરતી વી. ૧૦(અ)


ઊંચીકૂદ : (ભાઇઓ) ઊંચીકૂદ : (બહેનો)

પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ વિભાગ પ્રાપ્તાંક વિદ્યાર્થીનું નામ ધોરણ
પ્રથમ પરમાર વિનોદ આર.   પ્રથમ પંડ્યા પલક વી.
વ્યાસ નિશિત જે. દ્વિતીય પટેલ શિવાની એસ.
પ્રથમ ચાવડા ઇદ્રીશ એ. ૯ (બ)   પ્રથમ પટેલ મીતા એમ. ૯ (ક)
આખોલકર જીતુ આર. ૯ (ક) દ્વિતીય પટેલ હિના આર. ૯ (બ)
પ્રથમ પારેખ કેવિંગ એ. ૧૨   પ્રથમ પટેલ હેતલ એમ. ૧૧
તળપદા અજય આર. ૧૦(અ) દ્વિતીય પટેલ અલ્કા કે. ૧૧


go back