યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
hsccomarse

ન્યું એચ.એસ.સી.: માર્ચ-૨૦૦૯ નું પરિણામ (ફિકસ ડીપોઝીટ વ્યાજની ઇનામી યોજના)

શાળાનાં તેજસ્વી તારલાઑ

ન્યું એસ.એસ.સી.: માર્ચ-૨૦૦૯ નું પરિણામ (ફિકસ ડીપોઝીટ વ્યાજની ઇનામી યોજના)
કેન્દ્રનું પરિણામઃ- ૮૬.૩
પરીક્ષામાં બેઠા (૧૩૨)
પાસ (૧૧૪)
ડ્રિસ્ટ્રીકશન (૧૯)
પ્રથમવર્ગ (૩૮)
દ્વિતીય વર્ગ (૪૫)
પાસ (૧૨)
શાળાનું પરિણામ (૮૬.૩)
બોર્ડનું પરિણામ (૬૩.૬)
ક્રમ F.D ની રકમ દાતાશ્રીનું નામ ગામ ઇનામનો પ્રકાર વિદ્યાર્થીનું નામ ગામ મેળવેલ ગુણ (૭૦૦) ટકા ઇનામ રૂ।.
૧૦૦૧ સ્વ.રાવજીભાઇ એમ.અમીન બામણવા પ્રથમ શર્મા પવનકુમાર આર. બામણવા ૫૩૩ ૮૨ ૧૦૧
૫૦૧ ચૌહાણ દેવરામજીભાઇ વાલજીભાઇ પીપળોઇ દ્વિતીય પટેલ ઉમંગકુમાર પી. બામણવા ૫૨૭ ૮૧.૦૮ ૫૧
૫૦૧ સ્વ.શાહ મંછાબા પીપળોઇ બહેનોમાં પ્રથમ પટેલ અશ્વિનીબેન કે વાડોલા ૫૧૮ ૭૬.૦૬ ૫૧

go back

વિષયવાર મહત્તમ ગુણ તથા પરિણામ

F.D ની રકમ દાતાશ્રીનું નામ ગામ વિષય વિદ્યાર્થીનું નામ
૧૦૦૧ શ્રીમતી કમળાબેન બી. પટેલ ચેરીટીટ્રસ્ટ પીપળોઇ ગણિતમાં પ્રથમ પટેલ પીનલ વી.
૨૫૧ ગણિતપ્રેમી સદગૃહસ્થ તરફથી વિરસદ
૫૦૧ પટેલ પરસોત્તમભાઇ દેસાઇભાઇ હરિયાણ ગણિતમાં દ્વિતીય ભોઇ અંકિત જે
શર્મા પવન આર. સોલંકી અંકિતા સી.
૨૫૧ મે.સોમાભાઇ નાથાભાઈ કે. પીપળોઇ
૨૫૧ સ્વ.સોમાભાઇ પ્રભુભાઇ જલુંધ ગુજરાતી પટેલ ધ્રુવિકા સી. શર્મા પવન આર. પટેલ ઉમંગ પી.
૨૫૧ શાહ વસંતલાલ રણછોડભાઇ બામણવા અંગ્રેજી પ્રથમ પટેલ ઉમંગ પી.
૨૫૧ સ્વ.ચાવડા રામસિંહ મોતીભાઇ બામણવા અંગ્રેજી દ્વિતીય સોલંકી વિજય સી.
૨૫૧ પંડિત સરોજબેન ડી. ખંભાત વિજ્ઞાન પ્રથમ શર્મા પવન આર.
૨૫૧ ડૉ.સી.કે.અમીન જલુંધ વિજ્ઞાન દ્વિતીય પટેલ નિહિલ એચ.
૨૫૧ પટેલ મોહનભાઇ ભીખાભાઇ જલુંધ સા.વિજ્ઞાન પટેલ નિમિષા આર.
૨૫૧ ચાવડા રણજીતભાઇ જીલભાઇભાઇ બામણવા સંસ્કૃત પટેલ મોહિની પી.
૨૫૧ પટેલ ડાહ્યાભાઇ ઇચ્છાભાઇ બામણવા શા.શિ પટેલ નિકિતા બી.
૨૫૧ પંચાલ નગીનભાઇ નરોત્તમદાસ પીપળોઇ ચિત્રકલા પટેલ ઉમંગ એમ. ગોસ્વામી સાગર એ દવે તૃજલ ડી

 

ઇનામ રૂ।. સૌથી વધુગુણ બેઠા પાસ થયા પરિણામ ટકા વિષય શિક્ષકશ્રીનું નામ
૧૦૧ ૨૫ ૯૪ ૧૩૨ ૧૩૦ ૯૮.૪ શ્રી પી.એ.પટેલ
શ્રી એમ.એફ.માછી
૨૧+૧૧ ૨૧+૧૧ ૨૧+૧૧ ૯૩
૧૧ ૧૧ ૧૧ ૭૭ ૧૩૨ ૧૨૯ ૭૭ શ્રી એમ.બી.કાછીયા શ્રી પી.આર.પટેલ
૨૫ ૭૬ ૧૩૨ ૧૨૪ ૯૩.૯ શ્રી એમ.બી.કાછીયા શ્રી આર એ.પુરોહિત
૧૧ ૭૫
૨૫ ૮૧ ૧૩૨ ૧૧૫ ૮૭.૧ શ્રી એમ.એફ.માછી શ્રીમતી એમ.એમ.વસાવા
૧૧ ૭૬
૨૫ ૮૩ ૧૩૨ ૧૩૧ ૯૯.૨ શ્રીમતી વી.એન.પટેલ
૨૫ ૯૪ ૧૩૨ ૧૩૨ ૧૦૦ શ્રી જી.યુ.થોરાટ શ્રી પી.આર.પટેલ
૨૫ ૯૩ ૧૦૩ ૧૦૩ ૧૦૦ શ્રી પી.પી.ચૌહાણ
૧૧ ૧૧ ૧૧ ૯૪ ૨૯ ૨૯ ૧૦૦ શ્રી પી.આર.પટેલ


go back