યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃતિઓ

હિન્દી દિનની ઉજવણી - 9/14/2009, જલુંધ 9/14/2009

હિન્દી દિનની ઉજવણી

વિગતવાર

રક્ષાબંધન ઉજવણીઃ - 8/16/2008, જલુંધ 8/16/2008

રક્ષાબંધન ઉજવણીઃ

વિગતવાર

ગૌરીવ્રત ઉજવણી - 7/9/2009, જલુંધ 7/9/2009

ગૌરીવ્રત ઉજવણી

વિગતવાર

(Blood Group) ચકાસણી - 7/13/2009, જલુંધ 7/13/2009

(Blood Group) ચકાસણી

વિગતવાર

સ્વયં-શિક્ષક દિનની ઉજવણી 6/9/2008

સ્વયં-શિક્ષક દિનની ઉજવણી

વિગતવાર

વૃક્ષારોપણને વેગ - 6/25/2009, જલુંધ 6/25/2009

વૃક્ષારોપણને વેગ

વિગતવાર

વિજ્ઞાનના સિદ્ઘાંતોની સમજ - 6/25/2009, જલુંધ 6/25/2009

વિજ્ઞાનના સિદ્ઘાંતોની સમજ

વિગતવાર

શાળા પ્રવેશોત્સવ - 6/18/2009, જલુંધ 6/18/2009

શાળા પ્રવેશોત્સવ

વિગતવાર

શિક્ષક-દિનની ઉજવણીઃ - 9/5/2008, જલુંધ 5/9/2008

શિક્ષક-દિનની ઉજવણીઃ

વિગતવાર

સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી - 8/15/2008, જલુંધ 5/15/2008

સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી

વિગતવાર

શાળા વાર્ષિક નિરિક્ષણ - 2/13/2009, જલુંધ 2/13/2009

શાળા વાર્ષિક નિરિક્ષણ

વિગતવાર

તાલુકા શિલ્ડ-સ્પર્ધા - 12/28/2008, જલુંધ 12/28/2008

તાલુકા શિલ્ડ-સ્પર્ધા

વિગતવાર

સત્કાર અને શુભેચ્છા સમારંભ - 12/25/2008, જલુંધ 12/25/2008

સત્કાર અને શુભેચ્છા સમારંભ

વિગતવાર

રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ દિન - 12/2/2008, જલુંધ 12/2/2008

રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ દિન

વિગતવાર

શાળા-પરિવાર આરોગ્ય તપાસ-કાર્યક્રમ - 12/15/2008, જલુંધ 12/15/2008

શાળા-પરિવાર આરોગ્ય તપાસ-કાર્યક્રમ

વિગતવાર

રાષ્ટ્રિય ઉર્જા બચત દિન - 12/14/2008, જલુંધ 12/14/2008

રાષ્ટ્રિય ઉર્જા બચત દિન

વિગતવાર

શ્રીદત્ત જયંતિની ઉજવણી - 12/12/2008, જલુંધ 12/12/2008

શ્રીદત્ત જયંતિની ઉજવણી

વિગતવાર

સાક્ષરતા અભિયાન (WEEK) - 11/24/2008, જલુંધ 11/24/2008

સાક્ષરતા અભિયાન (WEEK)

વિગતવાર

દિપાવલી પર્વ-ઉજવણી - 10/27/2008, જલુંધ 10/27/2008

દિપાવલી પર્વ-ઉજવણી

વિગતવાર

ગાંધી જયંતિદિનની ઉજવણી - 10/2/2008, જલુંધ 10/2/2008

ગાંધી જયંતિદિનની ઉજવણી

વિગતવાર

માનવ-અધિકાર દિન - 12/10/2008, જલુંધ 10/12/2008

માનવ-અધિકાર દિન

વિગતવાર

ગરબા હરિફાઇ - 10/10/2008, જલુંધ 10/10/2008

ગરબા હરિફાઇ

વિગતવાર

પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી - 1/26/2009, જલુંધ 1/26/2009

પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી

વિગતવાર

વાલી સંમેલન - 1/23/2009, જલુંધ 1/23/2009

વાલી સંમેલન

વિગતવાર

સતત શિક્ષણ-સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ - 1/19/2009, જલુંધ 1/19/2009

સતત શિક્ષણ-સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

વિગતવાર

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો - 1/19/2009, જલુંધ 1/19/2009

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

વિગતવાર

રાષ્ટ્રિય યુવાદિન ઉજવણી - 1/12/2009, જલુંધ 1/12/2009

રાષ્ટ્રિય યુવાદિન ઉજવણી

વિગતવાર

વિશ્વ એઇડ્સ દિન - 12/1/2008, જલુંધ 1/12/2008

વિશ્વ એઇડ્સ દિન

વિગતવાર

કર્મયોગી તાલીમ શિબિર - , જલુંધ

કર્મયોગી તાલીમ શિબિર

વિગતવાર

શાળા પરિવાર સમૂહભોજન - , જલુંધ

શાળા પરિવાર સમૂહભોજન

વિગતવાર