યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - વિજ્ઞાનના સિદ્ઘાંતોની સમજ - 6/25/2009, જલુંધ

વિજ્ઞાનના સિદ્ઘાંતોની સમજ

તા.૨૫-૦૬-૨૦૦૯ શાળાના વિજ્ઞાન શિક્ષક શ્રી.એમ.એફ.માછી એ વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતની સમજ નું પ્રત્યક્ષ Demostration બાળકો સમક્ષ કરી બતાવ્યું.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 6/25/2009

પ્રવૃત્તિઓ