યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - ગૌરીવ્રત ઉજવણી - 7/9/2009, જલુંધ

ગૌરીવ્રત ઉજવણી

ધોરણ ૮ થી ૧૨ વિદ્યાર્થીઓની શાળામાં ગૌરીવ્રત ઉજવણી પ્રસંગે નીચે મુજબ સ્પાર્ધાઓ શાળાના (મ.શિ) શ્રીમતી વીણાબેન પટેલ, શ્રીમતી મીનાબેન વસાવા, શ્રી એમ.એફ.માછી દ્વારા નીચે મુજબ યોજવામાં આવી. તા.૦૬-૦૭-૨૦૦૭ કેશ ગુંથન, મહેંદી હરિફાઇ,ગીત સ્પર્ધા તા.૦૮-૦૭-૨૦૦૯ અંતાક્ષરી,

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 7/9/2009

પ્રવૃત્તિઓ