યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી - 8/15/2008, જલુંધ

સ્વાતંત્ર્ય દિનની ઉજવણી

તા.૧૫-૦૮-૨૦૦૮ ના રોજ શાળામાં ૬૩ માં સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી જેમાં ધ્વજવંદન વિધિ, કવાયત અને તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન અતિથિ શ્રી દ્વારા યોજવામાં આવ્યું

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 5/15/2008

પ્રવૃત્તિઓ