યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - કર્મયોગી તાલીમ શિબિર - , જલુંધ

કર્મયોગી તાલીમ શિબિર

શાળામાં ઉનાળુ વેકેશન દરમ્યાન શાળાના વિવિધ વિષયો શીખવતા શિક્ષક મિત્રોની જિલ્લામાં કર્મયોગી તાલીમી શિબિર યોજવામાં આવી. જેમાં ધોરણ ૮ થી ૧૨ ના ગુજરાતી, અંગ્રેજી,ગણિત,વિજ્ઞાન,હિન્દી,અર્થશાસ્ત્ર,આંકડાશાસ્ત્ર,સમાજશાસ્ત્ર વિષયમાં જે તે વિષય શિક્ષકોએ અભ્યાસક્રમ સુધારણાની તાલીમી મેળવી.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ :

પ્રવૃત્તિઓ