યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - હિન્દી દિનની ઉજવણી - 9/14/2009, જલુંધ

હિન્દી દિનની ઉજવણી

તા.૧૪-૦૯-૨૦૦૯ ના રોજ શાળામાં હિન્દી દિન ની ઉજવણી શાળાના શ્રી ટી.એમ.વ્યાસ (મ.શિ) દ્વારા કરવામાં આવી. જેમા હિન્દી ભાષાનું રાષ્ટ્રમાં યોગદાનનું મહત્વ સમજાવ્યું

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 9/14/2009

પ્રવૃત્તિઓ