યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો - 1/19/2009, જલુંધ

સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો

તા.૧૯-૦૧-૨૦૦૯ થી તા.૨૯-૦૧-૨૦૦૯ ૐ નમો નારાયણ પ્રેરિત ધર્મજ બી.એડ.કોલેજ દ્વારા શાળામાં ગીત સ્પર્ધા,નાટક,ગરબા,વેશભૂષા,એકપાત્રી અભિનય અને સાંગિક-રમતો યોજવામાં આવી.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 1/19/2009

પ્રવૃત્તિઓ