યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - સતત શિક્ષણ-સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ - 1/19/2009, જલુંધ

સતત શિક્ષણ-સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ

તા.૧૯-૦૧-૨૦૦૯ થી તા.૨૬-૦૧-૨૦૦૯ સુધી શાળામાં ૐ નારાયણ-બી.એડ્.કોલેજ, ધર્મજના તાલીમાર્થી ભાઇ-બહેનોનો સતત-શિક્ષણ કાર્યક્રમ અને સાંસ્કૃતિક અને સાંસ્કૃતિ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 1/19/2009

પ્રવૃત્તિઓ