યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી - 1/26/2009, જલુંધ

પ્રજાસત્તાકદિનની ઉજવણી

તા.૨૬-૦૧-૨૦૦૯ શાળામાં (Republic-Day) ઉજવણી કાર્યક્રમ હેઠળ ધ્વજવંદન વિધિ, કવાયત અને રમત-ગમત ક્ષેત્રે સિદ્ધિ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓનો ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 1/26/2009

પ્રવૃત્તિઓ