યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - દિપાવલી પર્વ-ઉજવણી - 10/27/2008, જલુંધ

દિપાવલી પર્વ-ઉજવણી

તા.૨૭-૧૦-૨૦૦૮ શાળામાં વિદ્યાર્થીભાઇ બહેનોને દિપાવલી પર્વની ઉજવણી ની રીત, મહત્વ અને સાવચેતીનો નૂતન અભિગમ શાળાના સુપરવાઇઝર શ્રી આર.એ.પુરોહિત દ્વારા સમજાવામાં આવ્યું.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 10/27/2008

પ્રવૃત્તિઓ