યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - વિશ્વ એઇડ્સ દિન - 12/1/2008, જલુંધ

વિશ્વ એઇડ્સ દિન

તા.૦૧-૧૨-૨૦૦૮ શાળામાં વિશ્વ-એઇડ્સ દિન નિમિત્તે શાળાના વિજ્ઞાન શિક્ષક શ્રી એમ.એફ. માછી દ્વારા તેનું મહત્વ, સાવચેતી અને ઉજવણીની રીત સમજાવી.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 1/12/2008

પ્રવૃત્તિઓ