યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - માનવ-અધિકાર દિન - 12/10/2008, જલુંધ

માનવ-અધિકાર દિન

તા.૧૦-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ માનવ અધિકાર દિનની ઉજવણી પ્રસંગે,ગ્રાહકોના અધિકાર,જાગૃતિ,હિત રક્ષા ના ઉપાયોગીની સમજ શાળાના જુનિ-કલાર્ક શ્રી વિનોદભાઇ પંડયા દ્વારા આપવામાં આવી.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 10/12/2008

પ્રવૃત્તિઓ