યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - શ્રીદત્ત જયંતિની ઉજવણી - 12/12/2008, જલુંધ

શ્રીદત્ત જયંતિની ઉજવણી

તા.૧૨-૧૨-૨૦૦૮ ના રોજ શાળા પરિવારમાં શ્રી દત્ત જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી શાળાના મ.શિ.શ્રી એ.ટી.પંડયા ધાર્મિક મહત્વ સમજાવ્યું.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 12/12/2008

પ્રવૃત્તિઓ