યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ દિન - 12/2/2008, જલુંધ

રાષ્ટ્રીય પ્રદૂષણ દિન

તા.૦૨-૧૨-૨૦૦૮ શાળઆમાં રાષ્ટ્રિય પ્રદૂષણ દિન ઉજવણી અંગે પ્રાસંગિક મહત્વ ,ઉજવણીની રીત અંગેનું માર્ગદર્શન શાળાના મ.શિ શ્રી એમ.એફ.માછી તથા શ્રી પી.એ.પટેલે સમજાવ્ય

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 12/2/2008

પ્રવૃત્તિઓ