યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   

પ્રવૃત્તિઓ - શાળા-પરિવાર આરોગ્ય તપાસ-કાર્યક્રમ - 12/15/2008, જલુંધ

શાળા-પરિવાર આરોગ્ય તપાસ-કાર્યક્રમ

તા.૧૫-૧૨-૨૦૦૮ થી ૧૬-૧૨-૨૦૦૮ ના દિને લાયન્સ કલબ ખંભાત દ્વારા ધો.૮થી૧૨ વિદ્યાર્થીભાઇ બહેનોની મેડિકલ કેમ્પ દ્વારા આરોગ્ય તપાસ કરવામાં આવી.

સ્થળ : જલુંધ
તારીખ : 12/15/2008

પ્રવૃત્તિઓ