યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
contactus

અમારો સંપર્ક

શાળાનું નામ
:
શ્રીમતી બી.સી.જે. હાઇસ્કૂલ, જલુંધ
સરનામું
:
શ્રીમતી બી.સી.જે. હાઇસ્કૂલ, જલુંધ    મું.પોઃ- જલુંધ   તાઃ-ખંભાત        જીઃ-આણંદ
ફોન નંબર
:
૦૨૬૯૮-૨૮૫૬૨૮
ટ્રસ્ટનું નામ
:
શ્રી જલુંધ-પીપળોઇ કેળવણી મંડળ,જલુંધ
ટ્રસ્ટ રજીસ્ટ્રેશન નંબર
:
એમ.યુ.એકટ ૧૯૫૦ ખેડા ઇ.૧૩૯૪,   ઇ.૯૩૦/આણંદ
ઈ-મૅઈલ એડ્રૅસ
:
એસ.એસ.સી. ઈન્ડેક્ષ નં.
:
૭૩.૦૯૯
ઍચ. ઍસ. સી. ઇંડેક્સ નં.
:
૨૧.૦૩૮
આચાર્યનો ફોન નંબર
:
૯૯૨૫૪૪૧૮૦૧
 સંપર્ક  ફોર્મ


નામ.* :
રહેઠાણ :
શહેર :
પિનકોડ નંબર :
ઈમેલ આઈ ડી* :
ફોન નંબર. :
સંદેશ* :